Corona informatie

De scholen gaan weer open!

Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van de Beatrixschool.

A.s. maandag 8 februari is het zover, alle kinderen mogen dan weer naar school. We zijn blij dat we alle kinderen weer mogen ontmoeten en fysiek les kunnen geven.

Maar de school gaat niet ‘gewoon’ open. Alle scholen hebben de opdracht gekregen de school ‘zo veilig mogelijk’ open te stellen, zodat de kans op besmetting van corona zo klein mogelijk wordt gehouden. Tevens is het belangrijk dat we voorkomen dat we op korte termijn weer uitval van klassen krijgen. Voor deze opdracht hebben we ieders medewerking nodig en doen we wat mogelijk is in onze school. Het vraagt dus maatwerk.

Het opstarten

Om goed te kunnen starten moeten álle kinderen hun boeken/schriften weer meenemen naar school.

Is er een Chromebook geleend van school, dan moet die ook a.s. maandag mee worden genomen naar school! Zorg ervoor dat de chromebook is opgeladen.

Zijn er afgelopen weken zorgen geweest in de thuissituatie waarvan het goed is dat de leerkracht hiervan op de hoogte is, stuur dan een bericht naar de leerkracht. Een antwoord/reactie van de leerkracht zal niet op hetzelfde moment worden gegeven, maar kan mogelijk een dag/paar dagen later komen.

Het onderwijs op de Beatrixschool vanaf 8 februari 2021

Schooltijden

Vanaf maandag 8 februari tot en met donderdag 1 april (Pasen) zullen we een continurooster draaien. De schooldag begint om 08:30 en eindigt om 14:30 uur. Omwille van ieders gezondheid laten we de kinderen niet tussen de middag naar huis gaan en beperken we zo het aantal reisbewegingen.

De kinderen eten met de eigen leerkracht in de klas. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Naast het eten hebben ze een half uur pauze.

De TSO-medewerksters houden pleinwacht zodat de leerkracht pauze kan houden. De TSO- medewerksters komen niet binnen, maar blijven buiten. Als het regent, dan komen de TSO- medewerksters niet en blijven de kinderen in hun klas met hun eigen leerkracht. In deze periode zullen er geen kosten voor TSO in rekening worden gebracht.

Kinderen kunnen vanaf 08.20 uur op school komen. Dan gaan ze meteen naar binnen en blijven niet op het plein spelen of wachten op klasgenootjes. Bij binnenkomst in de klas wassen ze eerst hun handen.

Normaal gesproken zijn onze schooltijden tot 15.15 uur. Voor kinderen waarvan ouders een cruciaal beroep uitoefenen, bieden wij noodopvang van 14:30 tot 15:15 uur. Moet u hier gebruik van maken dan kunt u dit doorgeven aan Harmina Manenschijn via Parro of de mail: directie@beatrixschoolrijssen.nl.

De Kindertuin start met de Buitenschoolse NOOD-opvang. Met de Kindertuin is overlegd dat de kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben én een contract bij de Kindertuin vanaf 14.30 uur gebruik kunnen maken van de BSO. U moet hiervoor wel zélf contact opnemen met de Kindertuin

Aanpassingen

De pauzes zullen op verschillende tijden worden gehouden en het plein wordt verdeeld over de groepen zodat klassen niet te veel mengen.

De kinderen zitten in de klas zoveel mogelijk in een vast tweetal/groepje. Bij de kleuters is dit in de praktijk niet haalbaar.

De leerkrachten dragen een mondkapje in de school Alleen bij het klassikaal lesgeven niet. Krijgt een kind individuele begeleiding dan is het mogelijk dat de leerkracht/begeleider wel een mondkapje draagt.

De kinderen van groep 7 en 8 zullen ook op school een mondkapje moeten dragen! Als ze in de klas zitten, mag het af. Lopen ze door de klas, de gang, dan gaat het mondkapje op. U als ouder wordt verzocht zelf voor een mondkapje voor uw kind te zorgen en ervoor te zorgen dat het mondkapje gereinigd wordt of vernieuwd.

De gymnastieklessen in de Reggehal zullen nog niet doorgaan. Zodra dat mogelijk is wordt u door ons op de hoogte gebracht.

Kinderen mogen trakteren, maar moeten zelf de traktatie ’s ochtends mee kunnen nemen de school in. De traktatie dient wel voor elk kind apart verpakt te zijn.

Wat te doen bij besmetting

Geef zo snel mogelijk door aan school als uw kind besmet is met het coronavirus.
Zodra 1 kind besmet is met het coronavirus, moet de hele klas, inclusief leerkracht, 5 dagen in quarantaine.

Dit is een drastische maatregel. Dit kunnen 5 lesdagen zijn. Er zal geprobeerd worden om vlot een online aanbod te verzorgen, maar dit is sterk afhankelijk van het moment dat de besmetting bekend is. Het kan zijn dat het 1 dag organisatie vraagt om het thuisonderwijs weer te kunnen oppakken omdat iedereen dan eerst de materialen etc. weer in huis moet hebben.

Voor geen enkel kind in quarantaine is er mogelijkheid voor opvang op school. Want hij/zij moet echt thuisblijven. Dat kan voor sommige gezinnen een dilemma zijn. Probeer daarom nu alvast een oplossing te bedenken voor het geval dat….
Als na 5 dagen uw kind door middel van een test kan aantonen dat hij/zij negatief is, dan mag hij/zij weer naar school. Heeft uw kind geen test ondergaan, dan moet het 5 dagen langer in quarantaine blijven.

Het halen en brengen van de kinderen

We kiezen nu bewust voor een continurooster, zodat u als ouders niet vaker hoeft te brengen/halen en we reisbewegingen en ontmoetingsmomenten beperken.

We zullen op de parkeerplaats weer werken met éénrichtingsverkeer en auto’s kunnen niet stoppen vlak voor de ingang van het plein.
Een vriendelijk verzoek voor iedereen die op de fiets komt: Ga niet op plekken staan waar kinderen op de fiets, of auto’s langs moeten. Wacht zoveel mogelijk op de stoep.

We vragen ook van u allen, om op de parkeerplaats niet bij elkaar te gaan staan! Houd 1,5 meter afstand!

Daarvoor leggen we echt de verantwoordelijkheid bij u als ouder.

Thuisblijf regels- gezondheid leerlingen

Hoewel wij enige tegenstrijdigheid ervaren in de RIVM-adviezen en richtlijnen passen wij deze wel toe bij ons op school.

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool, met:

  • Verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
  • Als ze af en toe hoesten,
  • Met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

Zij moeten thuisblijven als:

  • Het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
  • Als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
  • Het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.
  • Het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;
  • Het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.

LET OP:
Wanneer een kind gedurende de dag klachten ontwikkelt, passend bij Corona, dan gaat het kind naar huis. Ook als wij de verkoudheid als ernstig ervaren, nemen wij contact op en moet hij /zij direct door een ouder/verzorger worden opgehaald.

Ziekte van leerkrachten

Bij ziekte van onze medewerkers doen wij er natuurlijk van alles aan om vervanging te regelen. Het is de komende tijd afwachten of dat steeds zal lukken. Als vervanging onmogelijk te regelen is, laten wij u dit uiteraard z.s.m. weten.

Gesprekken

De adviesgesprekken voor groep 8 en de 10 minuten gesprekken worden verzet. U krijgt van de leerkracht van uw kind hierover bericht. De gesprekken zullen in de weken na de voorjaarsvakantie worden ingepland en zullen veelal digitaal zijn.

Tot slot

Graag wil ik nog even noemen dat ik trots ben.

Trots op de kinderen die zo hun best doen. Thuis en op school. Het is niet niks voor jonge kinderen, met zoveel regels, om het allemaal vol te kunnen houden.

Trots op u als ouders, bedankt voor de grote betrokkenheid, uw inzet thuis en blijken van waardering voor uw kind en ons als school. Laten we dit volhouden met elkaar.

Trots op het team van de Beatrixschool. Die al een jaar lang, elke keer weer het onderwijs op een andere manier vorm moet geven. Dat vraagt veel, kan ons ’s nachts wakker houden en ondanks risico op besmetting staan ze toch elke dag weer klaar voor de kinderen!

Maandag hangen we de vlag uit!

Een hartelijke groet namens het hele team van de Beatrixschool.

Harmina Manenschijn