Een stevige basis

Zorgen voor een goede ontwikkeling van de kinderen

Een stevige basis

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. Het is ons doel om kinderen een stevige basis mee te geven m.b.t. rekenen, lezen, taal en schrijven, maar hen ook een brede ontwikkeling te bieden op cognitief, sociaal, motorisch en creatief gebied. Goed onderwijs krijgt niet alleen vorm vanuit een boek. Door afwisseling in de manier waarop de les wordt aangeboden, kunnen kinderen zich de lesstof op verschillende manieren eigen maken.

Voor de kinderen die meer begaafd zijn, kinderen die meer instructie nodig hebben of kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte, proberen we het onderwijs zo passend mogelijk te maken.

Expliciete Directe Instructie

Teach like a Champion

Kinderen verschillen van elkaar wat betreft de moeite en inspanning die het hen kost om iets te leren. In de klas willen we hier zo effectief mogelijk mee omgaan. Het is onze belangrijkste taak om goed onderwijs te geven. We willen kinderen eerlijke kansen bieden door kwalitatief goede instructie. Expliciete Directie Instructie is een bewezen degelijke aanpak om het vak “onderwijzen” op een goede manier vorm te geven. Belangrijk hierbij is om hoge verwachtingen te hebben van élke leerling. Dit is te zien in het handelen van de leerkrachten, doordat zij:

  • Het lesdoel aan alle leerlingen onderwijzen;
  • De leertijd afstemmen op het leren van de kinderen;
  • Tijdens de les begrip controleren;
  • Goede feedback geven.

Praktijkklas

Om de week organiseren wij de Praktijkklas voor kinderen uit groep 7 en 8. Een klas met het motto: “Waar doen, leren is!” Het doel van de klas is tweeledig: Het vergroten van het zelfvertrouwen en het sociale welbevinden van de leerlingen naast het opdoen van praktijkervaringen voor vervolgonderwijs en het dagelijks leven. We bakken, we timmeren en werken bijvoorbeeld in de groenvoorziening. Sommige kinderen hebben hierin grote talenten en wij vinden het belangrijk om deze optimaal te benutten.

Cheetah-groep

De Cheetah-groep is een bovenschoolse plusklas voor kinderen van groep 5 t/m 8. Deze klas is in samenwerking met de Wilhelminaschool, de Constantijnschool en de Johan Frisoschool opgezet.

Het aanbod is gebaseerd op 3 pijlers: Cognitie (kennis), Metacognitieve vaardigheden zoals plannen en organiseren en de Sociale en emotionele vaardigheden.

De Cheetah-groep komt elke week bij elkaar op de donderdagochtend. Groep 5/6 komt bij elkaar op de Constantijnschool (leerkracht en specialist begaafdheid: Henrike Kodde) en groep 7/8 op de Beatrixschool (leerkracht en specialist begaafdheid: Gerlinde Winters).

Dyslexie

Het taal- en leesonderwijs is heel belangrijk om succesvol te kunnen zijn op school. Het is dan ook belangrijk om tijdig leesproblemen te kunnen signaleren en die kinderen goed te kunnen begeleiden. Om die reden hebben wij een protocol ontwikkeld dat zorgt voor een doorgaande lijn bij het werken aan de signalering en aanpak van lees- en spellingproblemen. Als school hebben we een goede samenwerking met het Regionaal Instituut Dyslexie (RID).  Zij begeleiden kinderen met dyslexie bij ons op school. Komt een kind in aanmerking voor een onderzoek, dan zijn ouders vrij om een andere instantie te kiezen die onderzoek en eventuele behandeling uitvoert.

Opleidingsschool

Goed onderwijs begint bij een goede meester of juf. Wij zijn een opleidingsschool. Wij vinden het belangrijk om studenten pedagogische en didactische vaardigheden aan te leren, zodat ze zelfstandig voor de klas kunnen staan. Daarom is de PCPO een samenwerking aangegaan met de VIAA in Zwolle. Door samen te leren en samen les te geven, kunnen we studenten de stevige basis bieden, die ze nodig hebben om juf of meester te worden! 

Meer informatie over